Thursday, 18 April 2019

WCVA Newsletter w/c 15th April '19

Funding latest

Social Investment Cymru - the only social lenders with a permanent presence in North Wales

Social Investment Cymru (SIC) are very pleased to officially announce the appointment of a Project Officer based in North Wales.

Lloyds Bank Foundation - Criminal Justice National Programme

Between £30,000 - £300,000 is available for projects aimed at influencing policy in the Criminal Justice system in relation to young people aged up to 17 years old.

The Naturesave Trust

Funding is available for groups working on projects working to protect wildlife and the environment, support vulnerable groups and renewable energy projects.

The Chapman Charitable Trust

Grants of between £1,000 or £2,000 are for registered charities which promote physical and mental wellbeing, conserve our natural environment, and increase the accessibility of the arts.
Leading Welsh video production agency Rockadove is partnering with WCVA to give away a £10,000 video project to a third sector organisation as part of the company's tenth year celebrations. Please visit our website for further details.

Volunteering news

Supporting Volunteers who have Additional Learning Needs

A new information sheet has been produced to provide guidance on how to support volunteers with additional learning needs.

Volunteering Survey - closing date extended

This survey is a contribution to a piece of work commissioned by Welsh Government to look at how to help and encourage more people to be involved in contributing to society on an unpaid, voluntary basis.

Using the volunteering digital platform webinar

Learn how to use the Volunteering Wales website.

15 May 2019, 14:00-15:00

Policy and projects

Conference to explore sector’s role in health and social care

Free event examines how to make A Healthier Wales a reality.
In this podcast from gofod3, Clare Delargy of the Behavioural Insights Team introduces us to behavioural science through the work of her team and provides ideas for potential applications in the third sector.

Training and Events

Bilingualism at Work

Training for third sector organisations on developing bilingual services

09 May 2019, Wrexham

A ‘Theory of Change’ Approach to Evaluation

How developing a theory of change can support your organisation to measure and evaluate impact

09 May 2019, Cardiff 
15 May 2019, Rhyl

Time management for the third sector

This course will equip you with the tools and techniques for getting the most out of your time

14 May 2019, Cardiff

Hold the DateWednesday 2nd Oct / Dydd Mercher 2il  Hydref

Cefn Lea Conference Centre, Dolfor, Newtown. 


The Welsh Language 'Active Offer' project is holding a showcase of materials & tools at a special event. The Welsh Language Commissioner will be attending & speaking, together with senior members of local agencies.This will be an opportunity to showcase what Powys Public Services are doing in relation to Welsh Language Standards, Active offer etc Please hold the date, more information to follow. 

All in this Together / Pawb gydai'i gilyddThursday 6th June 2019 / Dydd Iau 6ed Mehefin 2019, Canolfan Catrin Finch Wrecsam

An annual conference organised by the Co-production Network for Wales Doors open at 9am for registration, refreshments and networking.

There is ever-growing evidence that when citizens and professionals work in partnership services are improved and better meet people’s needs. In the current landscape of dwindling resources and increasing demand, co-production and involvement offer a compelling approach to bringing positive, sustainable change to public services and communities. The legislative context in Wales is increasingly directing organisations towards this way of working, particularly through the Social Services and Wellbeing (Wales) Act 2014 and the Wellbeing of Future Generations (Wales) Act 2015.
You are warmly invited to join us for our annual conference, the key event for the co-production and involvement community in Wales. It is an opportunity to:
 • Connect with leading policy and decision makers, professionals and researchers.
 • Share in good practice approaches being applied in Wales and further afield.
 • Gain clear, practical advice on how to implement co-production and involvement approaches and make them work.
 • Contribute to Wales' growing reputation as a flag bearer for co-production and involvement on the international stage.
The day will include an inspirational keynote grounded in the everyday reality of public services; lightning talks from a diverse range of speakers sharing their practice and learning; the opportunity to explore their topics in depth during workshop sessions; space to build connections, advance research into the effectiveness of co-production, and share your stories, experience and learning with fellow attendees; a showcase of the Wales network itself: past, present and future; alongside time to network and visit our sponsors’ stands.
This year we will welcome:
 • Mair Rigby (Wales Council for Voluntary Action) on Inspiring Impact and demonstrating the difference you make;
 • Mike Corcoran (for the Co-production Network for Wales) on Measuring What Matters and asking the right questions, of the right people, in the right way;
 • Morwenna Fodden (Co:Create Sheffield) on the trials and tribulations of co-producing health and social care commissioning - also (breaking news) the inception of the England Co-production Network!
 • Huw Davies (Age Cymru and Golden Thread Advocacy Programme) on co-producing an advocacy framework and range of services;  
 • Rae Baker (Natural Resources Wales) on making co-production business as usual in a piece of work building ecosystem resilience;
 • Kate Hamilton (Renew Wales) on creating co-production and involvement when you begin with engaged citizens and community-led initiatives.
This will be an opportunity to explore areas of relevance to you around co-production and involvement, and connect with other people from a wide range of sectors and backgrounds who are collectively striving towards a common vision: that of a fairer and more sustainable Wales where everyone had a voice.
To book your place please follow the link below

Pawb gyda’i gilydd: Dathlu Cydgynhyrchu yng Nghymru. Cynhadledd flynyddol a drefnwyd gan Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru.
Drysau yn agor am 9yb ar gyfer cofnodi, lluniaeth a rhwydweithio
Mae mwy a mwy o dystiolaeth yn dangos pan fydd dinasyddion a gweithwyr proffesiynol yn cydweithio fel partneriaid, mae gwasanaethau’n well ac yn diwallu anghenion pobl yn well hefyd.  Yn yr hinsawdd bresennol lle mae adnoddau’n lleihau ac mae’r galw’n cynyddu, mae cydgynhyrchu a chyfranogiad yn cynnig dull o weithio grymus er mwyn sicrhau newid cadarnhaol a chynaliadwy i wasanaethau cyhoeddus a chymunedau.  Mae cyd-destun deddfwriaethol Cymru’n dueddol o lywio sefydliadau fwyfwy tuag at y ffordd hon o weithio, yn enwedig trwy Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.
Estynnir gwahoddiad cynnes ichi ymuno â ni ar gyfer ein cynhadledd flynyddol, prif ddigwyddiad y gymuned cydgynhrychu a chyfranogiad trwy Gymru. Bydd yn gyfle i:
 • Gysylltu ag unigolion blaenllaw sy’n llunio polisi ac yn gwneud penderfyniadau, gweithwyr proffesiynol ac ymchwilwyr.
 • Rhannu arfer dda a ddefnyddir yng Nghymru a thu hwnt.
 • Rhannu cyngor clir ac ymarferol ar sut i weithredu dulliau gwaith cydgynhyrchu a chyfranogiad a sicrhau eu bod yn llwyddo.
 • Cyfrannu at enw da Cymru fel gwlad flaenllaw ym maes cydgynhyrchu a chyfranogiad ar y llwyfan rhyngwladol.
Bydd y diwrnod yn cynnwys prif siaradwr i’ch ysbrydoli sy’n brofiadol o ran realiti gwasanaethau cyhoeddus; cyflwyniadau cyflym gan amrediad eang o siaradwyr fydd yn rhannu arferion a phrofiadau; cyfle i ddarganfod mwy am eu pynciau yn ystod sesiynau gweithdy; cyfle i greu cysylltiadau, datblygu ymchwil ar effeithiolrwydd cydgynhyrchu a rhannu eich straeon, profiadau a dysg gyda phobl eraill sy’n bresennol; arddangosfa ar Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru: y gorffennol, y presennol a’r dyfodol; ochr yn ochr ag amser i rwydweithio ac ymweld â stondinau ein noddwyr.
Eleni byddwn yn estyn croeso i:
 • Mair Rigby (Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru) ar destun Ysbrydoli Effaith a dangos y gwahaniaeth rydych yn ei wneud;
 • Mike Corcoran (Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru) ar Fesur beth sy’n Bwysig  a gofyn y cwestiynau iawn, gan y bobl iawn, yn y ffordd iawn;
 • Morwenna Fodden (Co:Create Sheffield) ar hynt a helynt cydgynhyrchu comisiynu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol - yn ogystal â (newyddion sy’n torri) sefydlu Rhwydwaith Cydgynhyrchu Lloegr!
 • Huw Davies (Age Cymru a Rhaglen Eiriolaeth Llinyn Aur) ar gydgynhyrchu fframwaith eiriolaeth ac amrediad o wasanaethau;  
 • Rae Baker (Cyfoeth Naturiol Cymru) ar wneud cydgynhyrchu’n gyfrwng arferol mewn darn o waith ar adeiladu cydnerthedd mewn ecosystemau;
 • Kate Hamilton (Adfywio Cymru) ar greu cydgynhyrchu a chyfranogiad trwy gychwyn gyda dinasyddion ymgysylltiedig a mentrau dan arweiniad y gymuned.
Bydd yn gyfle i ystyried meysydd sy’n berthnasol i chi o ran cydgynhyrchu a chyfranogiad, ac i greu cysylltiadau gyda phobl eraill o amrediad eang o sectorau a chefndiroedd, sydd ar y cyd, yn ymdrechu tuag at weledigaeth gyffredin: sef Cymru decach,fwy cynaliadwy lle mae gan bawb ei 
i arbed tocynnau dilynwch y linc isod
Arbed Tocynnau

Tuesday, 16 April 2019

Montgomeryshire Friends of Earth call on local people to come together to take action on climate change.


Montgomeryshire Friends of Earth are asking local residents and community group leaders across mid Wales to come together to discuss how local communities and businesses can respond collaboratively to the challenges ahead. Guest speaker Bleddyn Lake from Friends of the Earth Cymru will update on local and national climate change campaigns and what we can do to help.
The meeting will take place on Tuesday 30th April at 7.30pm at The Methodist Hall, Newtown, Powys. We are inviting everyone to come along whether you have a little knowledge or a lot. The most important thing is a desire to act and meet likeminded people in your area. There will be refreshments available, but we ask that attendees bring a donation towards hire costs.
MFOE have been involved in a campaign asking Newtown Town Council to declare a climate emergency. The motion will be presented to full council the evening of April 23rd, a week before. We hope to build on this and join with the council to establish a working group of people to plan for action locally and nationally.

DMIP-Community Development Support Officer

DMIP are now recruiting for a new Community Development Support Officer. Key skills, adaptable, passionate, caring and a team player with vision.
Develop Dementia Meeting Centres that increase feelings of wellbeing, confidence and independence in people affected by dementia in Powys
Support communities to become increasingly dementia friendly with the active and full inclusion of people affected by dementia
Support the development of an Adaption to Change training programme
Support the development of DEEP hubs in order to influence services that are more sensitive and appropriate to the needs and aspirations of people living with dementia
Contribute towards DMiP’s positive campaigns and initiatives about dementia in order to reduce negative stereotypes
30 hours a week (4 days) £20,040.00pa Mid-Powys. Email sam@dmip.org.uk for an application form. Closing date 26th April 2019
Duties & Responsibilities
● As part of a team, establish 4 Dementia Meeting Centres over the three year funding period
● Ensure that Dementia Meeting Centres are fully inclusive and informed by people affected by dementia including people with young onset dementia and those living in rural, isolated communities
● Work to develop and support DMiP volunteers
● Support in the development of intergenerational approaches
● Work in cooperation with relevant parties and organisations in order to share good practice and expand the development of Dementia Friendly Communities
● Plan, deliver and support the ongoing development of the Adaptation To Change training programme
● Support in the development of DMiP’s inclusive planning activities such as the Powys Dementia Meeting Centre Advisory Group and participation on strategic planning days.
● Undertake and develop a range of sustainable activities to promote better understanding of dementia and thus reduce potential stigma and discrimination
● Provide operational reports against project outcomes as requested
● Ensure all information of a sensitive or personal nature is not disclosed to or discussed with inappropriate persons
● Ensure all information is maintained in accordance with GDPR
● Manage personal resources and own professional development
● Develop a culture and systems that promotes equality and values diversity
● Promote a health and safety culture within the workplace
● Undertake other activities as required
Keys Skills and Knowledge
● Understanding of dementia and its effects on individuals, families and communities
● Understanding of essential factors in communicating and working with people with dementia
● Experience of recruiting, training and supporting volunteers
● Understanding of community development principles
● Experience of multi-agency partnership working, building & sustaining effective relationships with other organisations
● Experience of developing, implementing and managing projects
● Understanding of the needs of rural communities
● Able to work effectively in a developing organisation, sometimes under challenging circumstances
● Understands the importance of and is able to demonstrate, working in a person centred, inclusive and empowering manner
● Able to work in a way that enhances team cohesion and respects the unique contribution that all colleagues, including volunteers bring to DMiP
● Communicate effectively in writing and verbally with a wide range of people, at different levels
● Computer literacy
● Work well under own initiative and within a wider team
● Good oral and written communication skills
● Able to maintain a high standard in record-keeping
● Good organisational and time-management skills
● Able to work unsocial hours occasionally
● Clean driving license and access to a vehicle for travel across Powys
Desirable Skills
● Welsh Speaker
● Experience of working in the Third / Voluntary Sector
● Knowledge of the Equality Act 2010

Thursday, 11 April 2019

WCVA newsletter w/c 10th April


This week's updates from WCVA

10 April 2019

Want this in Welsh? Get in touch!
Angen hwn yn Gymraeg? Cysylltwch gyda ni!

Hello, and welcome to this week’s newsletter.

We've been administering the Welsh Government's Wales for Africa fund for a while now - it's been so heart-warming reading your applications, and we've been looking forward for ages to seeing some of the funding come into fruition. That's why we were thrilled to receive this great video from Teams4U! The project will develop sanitation for 24 schools in Uganda, stopping the spread of sickness and disease and making sure the children are clued up about hand washing. Remember to apply for funding for your Wales-Africa project before 28 April!

Public trust in the third sector is a hot topic at the moment due to recent safeguarding failures to fundraising scandals, we're all desperate to understand how to gain the trust of the masses. In this blog for WCVA, Menai Owen-Jones offers her take on how we can work together to make society believe in us.

Thanks for reading, we’ll catch you next week.

Volunteering news

Volunteering Wales Grants

WCVA is pleased to announce that the Welsh Government funding for Volunteering Wales Grants has been awarded to 34 projects to create 1,576 volunteering opportunities in Wales.
We're administering the Welsh Government's Wales for Africa grant scheme, helping fund initiatives working between Wales and Africa. Teams4U are working in the Kumi district of Uganda to give primary schools cleaner toilets and somewhere to wash their hands. Hear their story above.

Policy and projects

Survey seeks opinion of older people

Age Cymru and Age Alliance Wales are in the process of gathering the opinions of those who work with older people on the impact of the Social Services and Well-being(WalesAct 2014.

Government takes stock of feedback to loneliness and isolation consultation

Welsh Government has completed its consultation on Connected Communities: Tackling Loneliness and Social Isolation and published a summary of the 234 responses.

Training and Events

WCVA: Learning and development survey 2019

We are in the process of developing our learning programme for September 2019 – April 2020 and feel that it is important that we are responsive to your needs, both for you as an individual and for your organisation.

Note taking at participative events

Explore how to record data from events effectively and accurately

2 May 2019, Merthyr Tydfil

Staff supervision, support and development

An extensive training programme for line managers in the third sector, endorsed by ILM

22, 23 May & 6 June 2019, Rhyl
In this podcast from gofod3, Cerys Furlong talks about her personal experiences of leadership in the third sector as Chief Executive of Chwarae Teg, Wales’ leading gender equality charity. Cerys talks about the importance of setting stretching ambitions for ourselves and our organisations, leading with passion, being prepared to fail but having fun on the way.

Funding latest

Tap Water Awards

Grants are available for between £300 and £3,000 to help schools provide access to mains drinking water on campus while reducing the use of plastic bottled waters.

The Tree Council’s Tree Futures Grant Scheme

Between £300 and £1000 is available to schools or community groups for projects which involve children under the age of 16.

The Worshipful Company of Weavers

Up to £15,000 is available for projects supporting offenders and ex-offenders and disadvantaged young people.

What's trust got to do with it?

On the WCVA blog: Menai Owen-Jones, CEO of the Pituitary Foundation and ACEVO trustee, took part in a discussion in gofod3 last month on 'Why trust matters: maintaining public trust in charities'. In this blog she discusses how we can increase public trust in the third sector. 
Read more